10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್, 10th Standard Science Notes Kannada Medium SSLC Science Notes Pdf 10th kseeb solutions science question answer 10th class science Karnataka 2023

SSLC Science Notes Pdf Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್ PDFಅನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು.

SSLC Science Notes Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 01ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಆಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ಲವಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಕಾರ್ಬನ್‌ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಧಾತುಗಳ ಆವರ್ತನೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಭಾಗಿತ್ವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
08ಜೀವಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಡೆಸುತ್ತವೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 02ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
09ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಜೀವವಿಕಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10ಬೆಳಕು, ಪ್ರತಿಫಲನ ಮತ್ತು ವಕ್ರೀಭವನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
13ವಿದ್ಯುತ್‌ ಪ್ರವಾಹದ ಕಾಂತೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
14ಶಕ್ತಿಯ ಆಕರಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
15ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
16ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಸುಸ್ಥಿರ ನಿರ್ವಹಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ