ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ | 1 st Puc Economics 15 Chapter Notes Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌, ಪಸ್ಟ್‌ ಪಿಯುಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಾಯ – 14 ಭಾಗ 02 ರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು Lesson Guide Textbook ನೋಟ್ಸ್ First Puc Chapter 15 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 1 st Puc Economics 15 Chapter Notes Pdf Download Extract Question Bank With Answers In Kannada pdf Karnataka 1st Puc Arthashastra 15th lesson Notes In Kannada Download Kendriya Pravrutti Mapanagalu Lesson Part 02 Economics 1st Puc notes Pdf Class 11th Measures Of Central Tendency Economics Notes Pdf Kseeb Solutions For 1st puc Economics Chapter 15

1st Puc Arthashastra 15th lesson Notes In Kannada Download

ತರಗತಿ: ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು

1st Puc Economics Chapter 15 Notes Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ 1 st Puc Economics 15 Chapter Notes Pdf
1 st Puc Economics 15 Chapter Notes Pdf

Kendriya Pravrutti Mapanagalu Lesson Part 02 Economics 1st Puc notes Pdf

11th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 11ನೇ ತರಗತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

1st Puc Economics 15th Lesson Question Bank With Answers In Kannada pdf

ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಎನ್ನುವರು.ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು. 1.ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿ. 2. ಮಧ್ಯಾಂಕ 3. ಬಹುಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಾಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಬರುವುದೇ ಅಂಕಗಣಿತ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದೆ.

Class 11th Measures Of Central Tendency Economics Notes Pdf

PDF Name1st Puc ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages13
PDF Size1.7MB
Languageಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
Download LinkAvailable ✓
TopicsFirst Puc Chapter 15 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 11ನೇ ತರಗತಿ

1st Puc ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 11th Standard Measures Of Central Tendency ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ – 15 ಭಾಗ 02 ರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು Lesson ನೋಟ್ಸ್

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1st Puc Measures Of Central Tendency Economics Notes ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Class 11th First PUC ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳು ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

Kseeb Solutions For 1st puc Economics Chapter 15

FAQ:

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಿ

ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನವೇ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮಾಪನ ಎನ್ನುವರು.

ಮಧ್ಯಾಂಕವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ.

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಪ್ತಾಂಕಗಳನ್ನು ಏರಿಕೆಯ ಅಥವಾ ಇಳಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ದೊರೆಯುವ ಸರಣಿಯ ಮಧ್ಯಬಿಂದು ಮಧ್ಯಾಂಕ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಪ್ರಬಂಧದ pdf

1st Puc All Subject Notes Pdf

English Notes

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.