10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf 10th Class social science notes Pdf In Kannada SSLC Social Science Notes Pdf kseeb solutions for class 10 social Kannada Medium 10th ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 10th Social Pdf Kannada Medium 2023 Karnataka SSLC ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ Download Pdf In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Social Science Notes | SSLC Social Science Notes Pdf In Kannada
10th Standard Social Science Notes | SSLC Social Science Notes Pdf In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್ PDFಅನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು .

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 01 ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf
ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
01ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧಗಳು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಒಡೆಯರುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳುವಳಿಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
06ಭಾರತಕ್ಕಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರೋಪಾಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ಅನ್ಯರಾಷ್ಟçಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ರ
08ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ತರವಿನ್ಯಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
09ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
10ಭಾರತದ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ಭಾರತದ ಋತುಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
13ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
14ಭಾರತದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
15ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸರಕಾರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
16ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಾಗ 02 ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf
ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಇತಿಹಾಸ
17ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ (1857)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
18ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
19ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ತರ ಭಾರತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
20ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ
21ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
22ಜಾಗತಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಸಮಾಜಶಾಸ್ರ
23ಸಾಮೂಹಿಕ ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
24ಸಾಮಾಜಿಕ ಸವಾಲುಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ
25ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
26ಭಾರತದ ಖನಿಜ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
27ಭಾರತದ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪರ್ಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
28ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
29ಭಾರತದ ನಿಸರ್ಗ ವಿಕೋಪಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
30ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
31ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಕಾಸು ಹಾಗೂ ಆಯ-ವ್ಯಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ವ್ಯವಹಾರ ಅಧ್ಯಯನ
32ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
33ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ