ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Mulabhuta Parikalpanegalu Sociology Notes Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ನೋಟ್ಸ್‌, ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Socioal Notes guide Textbook Pdf Download 1st Puc Mulabhuta Parikalpanegalu Sociology Notes Pdf kseeb solutions Chapter 2 Notes Pdf question answer Mcq First PUC Sociology Chapter-2 Basic concepts SamajaShastra Notes pdf 2023 Notes karnataka 1st puc sociology 2nd chapter notes in kannada Medium

1st puc Mulabhuta Parikalpanegalu Sociology Notes pdf

ತರಗತಿ: ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು

1st puc Sociology notes in kannada pdf chapter 2

1st Puc Mulabhuta Parikalpanegalu Sociology Notes Pdf
1st Puc Mulabhuta Parikalpanegalu Sociology Notes Pdf

11th Class ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು Sociology Notes Pdf

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 11th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ .1st Puc ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

11ನೇ ತರಗತಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅವು ವಿಶೇಷವಾದ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ತಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕುರಿತಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಪದ ಅಥವಾ ಪದ ಸಮುಚ್ಚಯಕ್ಕೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ.

First PUC Sociology Chapter-2 Basic concepts Notes

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು class 11 ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

kseeb solutions for 1st puc Sociology chapter 2

PDF Nameಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages24
PDF Size302KB
Language1st Puc ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Category Sociology
Download LinkAvailable ✓
Topicsಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

First PUC Mulabhuta Parikalpanegalu SamajaShastra Notes pdf

ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿರಿ. ಪ್ರಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ Pdf PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, 11th Standard ನೋಟ್ಸ್‌ಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 1st ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ Pdf PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

1st Puc Sociology Chapter 2 Notes Pdf question answer Mcq download kannada Medium

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Prathama Puc ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Socioal Notes

FAQ:

‘ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ‘ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತನಾರು ?

ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತ ‘ ಈ.ಎ.ರಾಸ್’ರವರು .

ಮೂಹಗಳನ್ನು ಐಚ್ಛಿಕ ಸಮೂಹ ಮತ್ತು ಅನೈಚ್ಛಿಕ ಸಮೂಹ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದವರು ಯಾರು ?

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಎ.ಎಲ್‌ವುಡ್ ಎಂಬುವರು


ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

1st Puc All Subject Notes Pdf

English Notes

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.