ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು‌ First Puc Sociology Notes Pdf 2023 1st Puc Sociology All Chapters Notes Pdf Kseeb solution Prathama Puc Sociology Notes Karnataka 1st puc sociology Arts notes pdf kannada medium 1st puc sociology Guide Textbook Extract Question Bank with Answer kannada notes

1st puc sociology Arts notes pdf kannada medium

First Puc Sociology Notes Pdf 2022
First Puc Sociology Notes Pdf

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಲಿಂಕ್ಅ‌ನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು Download or View ನ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ನೋಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ Pdf ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಬಹುದು. First Puc ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಈ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್‌ ಆಗಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯರೇ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು Download ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ನೋಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುView PdfDownload Pdf
01ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಸ್ವರೂಪViewDownload
02ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಮೂಲಭೂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳುViewDownload
03ಅಧ್ಯಾಯ – 3 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳುViewDownload
04ಅಧ್ಯಾಯ- 4 ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜೀಕರಣViewDownload
05ಅಧ್ಯಾಯ- 5 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳುViewDownload
06ಅಧ್ಯಾಯ-6 ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆViewDownload
07ಅಧ್ಯಾಯ-7 ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಶೋಧನೆViewDownload
08ಅಧ್ಯಾಯ- 8 ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸಮಾಜViewDownload

FAQ:

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು?

ಆಗಸ್ಟ್‌ ಕಾಮ್ಟೆ

ಸೋಶಿಯಾಲಜಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು?

1839 ರಲ್ಲಿ