9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Shabda Chapter Science Notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭಾಗ 02 ರ ನೋಟ್ಸ್ 9th Standard Kseeb Solutions For Class 9 science Chapter 12 9th Standard Shabda Chapter Science Notes Pdf 9th Class Science Notes Pdf 12 Chapter Question Answer Mcq Class 9th Sound Lesson Science Notes Pdf 9th Class Science Chapter 12 Science Notes 9th class science notes in kannada pdf part 2

9th Standard Chapter 12 Science Notes Pdf

ತರಗತಿ: 9ನೇತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ಶಬ್ಧ

ಶಬ್ದ lesson 9ನೇ ತರಗತಿ pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Shabda Chapter Science Notes Pdf
9th Standard Shabda Chapter Science Notes Pdf

ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 9th Standard

ನಾವು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ನಾಶಪಡಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ರೂಪದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಚಪ್ಪಾಳೆ
ಹಾಕಿದಾಗ, ಶಬ್ದವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೇ, ನೀವು ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವಿರಾ? ಶಬ್ದವನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲು ಶಕ್ತಿಯ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ಬಳಸುವಿರಿ? ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದವು ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

9th Class Science Notes Pdf 12 Chapter Question Answer Mcq

9th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

Class 9th Sound Lesson Science Notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 9th Standard ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

9th Class Science Chapter 12 Science Notes

PDF Name9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages09
PDF Size483KB
Language9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

9th class science notes in kannada pdf part 2

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Kseeb Solutions For Class 9 science Chapter 12

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9th Standard ಶಬ್ಧ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

ಶಬ್ಧ Chapter pdf

FAQ:

 ಶಬ್ದ ಎಂದರೇನು?

ವಸ್ತುಗಳ ಕಂಪನವನ್ನು ಶಬ್ದ ಎನ್ನುವರು.

ಶಬ್ಧ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ?

ವಸ್ತುವಿನ ಕಂಪನವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವು ತನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಕಣಗಳನ್ನು ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.


ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

11 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.